Rozvíjame daseinsanalytickú psychoterapiu ako psychoterapeutický smer vychádzajúci z fenomenologickej filozofie. Združujeme odborníkov a študujúcich so záujmom o daseinsanalýzu, jej prax, teóriu a filozofiu.

PRIPRAVOVANÉ PODUJATIA

Jiří Růžička

Rozhovor a sen v psychoterapii - doc. Jiří Růžička

20. októbra 2023, 13:00-16:30, Bratislava
Človek je rozhovorom. Preto je rozhovor základným a prirodzeným „prostredím“, v ktorom sa deje náš život a v ktorom sa deje a uskutočňuje aj daseinsanalýza. Na stretnutí sa zoznámime s praktickou stránkou daseinsanalýzy, s rešpektujúcim, neexpertným, prirodzeným a pravdivým vedením rozhovoru, tzv. vrozumievaním, a s výkladom snov. Ukazuje sa, že nie je nutné hľadať paralely významu sna s bdelým životom, ale na to, aby sme snu porozumeli, stačí zotrvávať pri ňom samotnom.

MINULÉ PODUJATIA

Michal Slaninka

Čo je Da-Sein a čo daseinsanalýza? - Michal Slaninka

5. mája 2023
Čo je Da-Sein a čo daseinsanalýza? Čo sa v nej deje a aká je skúsenosť s ňou? Ako vyzerá daseinsanalytický rozhovor a výklad snov? Našou témou bude bytostný základ daseinsanalýzy, sloboda, byť spoločne s druhými a nestratiť sám seba, pramenenie zo svojho vlastného prameňa, starosť o dušu.

Anna Hogenová

Daseinsanalýza a fenomenológia - prof. Anna Hogenová

15. októbra 2022
Daseinsanalýza má svoje založenie vo filozofii bytia, ktorá je neodmysliteľne spätá s fenomenológiou. Tá nám umožňuje priblížiť sa k tomu, čo sa ukazuje, k veciam samým tak, ako sa nám dávajú. Umožňuje im prehovárať ich vlastnou rečou, a to je v dobe, v ktorej žijeme z podsunutých konceptov a foriem bez obsahov, vzácne. Vracia k pôvodu, k počiatku, ktorý nás otvára životu z vlastného prameňa. K nemu patrí vždy presah, prostota, jedinečnosť a dotyk s jednotou. Na akých základoch stojí nielen daseinsanalýza, ale aj náš život?

Jiří Růžička

Prvé stretnutie spoločnosti - doc. Jiří Růžička

27. mája 2022
Prvé, slávnostné stretnutie našej spoločnosti. Spoločnosť vychádza z kultúrneho zázemia českej daseinsanalýzy, ktoré založili doc. PhDr. Oldřich Čálek, CSc. a doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D.
Daseinsanalýza má svoje korene vo fenomenológii a v ontológii, vytvára a poskytuje priestor tomu, čo je bytostné, počiatočné a zakladajúce. Tým prekračuje medze psychoterapie a stáva sa starosťou o dušu, ktorú vo svojom diele filozoficky zakotvil Jan Patočka.

DASEINSANALÝZA

Daseinsanalýza, psychoterapia, ktorá sa stará o to, aby človek mohol naplňovať svoje bytostné možnosti a tak byť sám sebou. Je starosťou o bytie druhého, ktoré sa vždy a pôvodne týka bytia spoločného. Prirodzeným rozhovorom otvára do bezprostrednosti a pravdy života. Vyhýba sa exaktnej, odosobnenej reči konceptov a diagnóz, práve tak ako jednostrannému metodickému uvažovaniu a technickému zaobchádzaniu, ktoré napriek tomu, že môže byť užitočné, prináša redukciu bohatstva jedinečného života. Život je sebapresahujúci, preto k daseinsanalýze nepatrí len starosť o to byť sám sebou, starosť o vzťahy a o spoločenstvo, ale aj otvorenosť k ľudskej duchovnosti. Daseinsanalýza tak svojou starosťou o slobodné, jedinečné i spoločné bytie presahuje rámec psychoterapie a stáva sa starosťou o dušu, ako je popisovaná i realizovaná v intenciách fenomenológie (Jan Patočka) i psychoterapeutickej výcvikovej skúsenosti (Jiří Růžička).

Daseinsanalýza má svoje korene vo fenomenológii a v ontológii, verne zostáva pri veciach samých, vytvára a poskytuje priestor tomu, čo je bytostné, počiatočné a tým zakladajúce. Tým prekračuje medze psychoterapie a stáva sa starosťou o dušu.
Terapeut v daseinsanalýze hľadá prirodzené stretnutie s klientom ako človekom. Nie je vševediacim odborníkom, ale sprievodcom klienta, ktorému vhodne vedeným rozhovorom pomáha zisťovať, či sa v živote riadi svojimi vlastnými alebo viac zvonku danými vodítkami. Terapeut sa nezaoberá diagnózami, ale tým, ako sa klientovi žije a aké má potreby a túžby, a sprevádza ho na ceste k slobode.
Rozhovor prebieha bežným ľudským jazykom, filozofické východiská zostávajú v pozadí.

SPOLOČNOSŤ

Slovenská daseinsanalytická spoločnosť je odborná spoločnosť, ktorej hlavným cieľom je rozvoj daseinsanalytickej psychoterapie ako psychoterapeutického smeru vychádzajúceho z fenomenologickej filozofie. Spoločnosť združuje odborníkov a študujúcich so záujmom o daseinsanalytickú psychoterapiu, jej prax, teóriu a filozofiu. Spoločnosť je riadnym členom Medzinárodnej daseinsanalytickej federácie (IFDA).

Podujatia Slovenskej daseinsanalytickej spoločnosti sú určené pre odborníkov i širokú verejnosť. Na každé podujatie sa treba vopred prihlásiť mailom na adrese uvedenej v časti Kontakt na konci tejto stránky.

KONTAKT

Slovenská daseinsanalytická spoločnosť, Palkovičova 18, 821 08 Bratislava

sds mail